osawa and company
产品概述 公司简介 服务与支持 资料下载 其他类别 首页
User Manual 产品目录 平面图 演习录像
气动吸尘枪 用户手册 小型搬运分尘器 用户手册 静音过滤吸尘器 用户手册

WONDER-GUN(气动吸尘枪) 用户手册

阅读下列价格表时请下载 adobe reader 阅读下列价格表时请下载 Adobe Reader

W101/ W301

W101

下载

W101-III-LC/ W101-III-TC/ W101-III-LH/ W101-III-TH
W101-III(不含连接件)

下载

W301

下载

W301-III-LC/ W301-III-TC/ W301-III-LH/ W301-III-TH
W301-III (不含连接件)

下载

W501

下载

W501-S(SG)/ NW501-S(SG)/ YW501-S(SG)
W501-L(LG)/ NW501-L(LG)/ YW501-L(LG)

W701

下载

W701
 

巨 型

下载

J-38/ J-50/ J-75
 

深孔型 & 宽口型

W101-II
W101-II-LC/ W101-II-TC/ W101-II-LH/ W101-II-TH
W101-II (不含连接件)

下载

W301-II
W301-II-LC/ W301-II-TC/ W301-II-LH/ W301-II-TH
W301-II (不含连接件)

下载

W101-YZ
W101-YZ-LC/ W101-YZ-TC/ W101-YZ-LH/ W101-YZ-TH
W101-YZ (不含连接件)

下载

脚踏型

下载

FV-10
 

集尘器

下载

W1-20SET/ W3-20SET
PCS-1/ PCS-3

喷砂枪

W301-ES-22
W301-ES-22-LC/ W301-ES-22-TC/ W301-ES-22-LH
W301-ES-22-TH/ W301-ES-22 (不含连接件)

下载

W301-ES-26
W301-ES-26-LC/ W301-ES-26-TC/ W301-ES-26-LH
W301-ES-26-TH/ W301-ES-26 (不含连接件)

下载
Copyright Osawa & Company