osawa and company
产品概述 公司简介 服务与支持 资料下载 其他类别 首页

深孔型一览

W101-II

W101-II
W101-II-LC W101-II-LC-A W101-II-LC-B
W101-II-TC W101-II-TC-A W101-II-TC-B
W101-II-LH W101-II-LH-A W101-II-LH-B
W101-II-TH W101-II-TH-A W101-II-TH-B
W101-II(不含连接件) W101-II-A(不含连接件) W101-II-B(不含连接件)

W301-II

W301-II
W301-II-LC W301-II-LC-A W301-II-LC-B
W301-II-TC W301-II-TC-A W301-II-TC-B
W301-II-LH W301-II-LH-A W301-II-LH-B
W301-II-TH W301-II-TH-A W301-II-TH-B
W301-II(不含连接件) W301-II-A(不含连接件) W301-II-B(不含连接件)
Copyright Osawa & Company