osawa and company
产品概述 公司简介 服务与支持 资料下载 其他类别 首页

超级除尘器套件一览

W101(标准型)

PCS-1 W101-III-LC-PC W101-III-TC-PC W101-III-LH-PC
W101-III-TH-PC W101-III-PC(不含连接件)

W101-II(深孔型)

W101-II-PC W101-II-LC-PC W101-II-TC-PC W101-II-LH-PC
W101-II-TH-PC W101-II-PC(不含连接件)

W101-YZ(宽口型)

W101-YZ-PC W101-YZ-LC-PC W101-YZ-TC-PC W101-YZ-LH-PC
W101-YZ-TH-PC W101-YZ-PC(不含连接件)

W301(标准型)

PCS-3 W301-III-LC-PC W310-III-TC-PC W301-III-LH-PC
W301-III-TH-PC W301-III-PC(不含连接件)

W301-II(深孔型)

W301-II-PC W301-II-LC-PC W301-II-TC-PC W301-II-LH-PC
W301-II-TH-PC W301-II-PC(不含连接件)

除尘器本体本体一览

PC-1 PC-3
Copyright 2018 Osawa & Company